Student

คาโอริ/ Kaori

Learning Japanese with Kumi-sensei is super fun and you definitely will get a lot of useful knowledge. For instance, I can listen to the correct pronunciation and grammar from her. Plus, she is so kind, so I really enjoy the classes.

เป็นคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สนุก และก็ได้ความรู้เยอะมากๆ ด้วยความที่ว่าคุณครูเป็นคนญี่ปุ่น เราสามารถฟังการออกเสียง รวมถึงการใช้ไวย์ยากรณ์ที่ถูกต้องจากคุณครู อีกทั้งคุณครูยังใจดีและก็เป็นกันเองมากๆ เลยทำให้เรียนแบบไม่เครียดได้ค่ะ